लोड हुँदै ...

आवास

अहिले सम्म कुनै सूचि छैन

विज्ञापन

प्रीमियम सूची

3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर 3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
35,000 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1900 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट 4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट
4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट
50,000 INR / मासिक
| 4 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2550 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर 3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
40,000 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 2050 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर 3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर
3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर
32,500 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1850 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली 2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली
2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली
2,800,000 INR
| 2 बेड | 2 नुहाउने ठाउँ | 750 वर्ग फिट
भारतमा दिल्ली (भारत)
3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा 3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
7,200,000 INR
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1796 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट 3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
5,990,000 INR
| 3 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट 3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
5,990,000 INR
| 3 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा 3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
5,990,000 INR
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट 3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट
3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट
2,951,000 INR
| 3 बेड | 2 नुहाउने ठाउँ | 1350 वर्ग फिट
जयपुर राजस्थान (भारत)

भर्खरका सूचीहरू

3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर 3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
3bhk + 3t (1,900 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
35,000 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1900 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट 4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट
4bhk + 4t (2,550 वर्ग फीट) + रामबाग, नागपुरमा नोकर कोठा अपार्टमेन्ट
50,000 INR / मासिक
| 4 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2550 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर 3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
3bhk + 3t (2,050 वर्ग फुट) अपार्टमेन्ट रामबाग, नागपुर
40,000 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 2050 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर 3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर
3bhk + 3t (1,850 वर्ग फीट) अपार्टमेन्ट अजनी मेडिकल कालोनी, नागपुर
32,500 INR / मासिक
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1850 वर्ग फिट
महाराष्ट्रमा नागपुर (भारत)
2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली 2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली
2bhk + 2t (750 वर्ग फीट) निर्माण नगर राजनगर 2 पालम कालोनी, दिल्ली
2,800,000 INR
| 2 बेड | 2 नुहाउने ठाउँ | 750 वर्ग फिट
भारतमा दिल्ली (भारत)
3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा 3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
3bhk + 3t (1,796 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
7,200,000 INR
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 1796 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट 3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
5,990,000 INR
| 3 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट 3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
3bhk + 4t (2,025 वर्ग फीट) क्षेत्र 85 मोहाली, मोहालीमा अपार्टमेन्ट
5,990,000 INR
| 3 बेड | 4 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा 3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
3bhk + 3t (2,025 वर्ग फीट) बिल्डफ्लोर सेक्टर 85 मोहाली, मोहालीमा
5,990,000 INR
| 3 बेड | 3 नुहाउने ठाउँ | 2025 वर्ग फिट
पंजाबमा मोहाली (भारत)
3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट 3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट
3bhk + 2t (1,350 वर्ग फीट) + जयशाली जयपुर, पूजा कोठा अपार्टमेन्ट
2,951,000 INR
| 3 बेड | 2 नुहाउने ठाउँ | 1350 वर्ग फिट
जयपुर राजस्थान (भारत)